06-07-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Vâlcea din data de 31 mai 2006. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfăsurată de Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea între cele două sedinte ordinare. Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă bugetară si alocarea unei sume unor consilii locale, rectificarea bugetului propriu al judetului Vâlcea si a bugetului unor institutii de cultură finantate partial din venituri proprii, precum si aprobarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, pe anul 2006. Descarcare
4 Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2006. Descarcare
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, potrivit Hotărârii Guvernului nr.577/1997, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr.1256/2005, pe perioada 2006-2008 si după 2008, în judetul Vâlcea. Descarcare
6 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judetului Vâlcea în domeniul privat a imobilelor ŤCabana Petrimanuť si terenul aferent, situate în comuna Malaia, judetul Vâlcea. Descarcare
7 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judetean a unui imobil si darea acestuia în administrarea Bibliotecii Judetene ŤAntim Ivireanulť Vâlcea. Descarcare
8 Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vâlcea nr.103/1999 de însusire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judetului Vâlcea, cu modificările si completările ulterioare, si darea în administrare a unor bunuri. Descarcare
9 Proiect de hotărâre privind transmiterea în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale a unor sisteme de alimentare cu apă, realizate în judetul Vâlcea în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997. Descarcare
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii Capitale Clădiri Centrul Medico-Social Lădesti”. Descarcare
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparatie Capitală, Conacul Nicolae Bălcescu”, situat în comuna Nicolae Bălcescu, judetul Vâlcea. Descarcare
12 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în cadrul Consiliului consultativ al Centrului de Asistentă Medico-Socială Lădesti. Descarcare
13 Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei judetene antisărăcie si promovare a incluziunii sociale, constituită prin Hotărârea Consiliul Judetean Vâlcea nr.139/2002, cu modificările si completările ulterioare. Descarcare
14 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Vâlcea nr.111 din 23 iunie 2005 referitoare la desemnarea a 3 consilieri judeteni în Colegiul Director al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Vâlcea. Descarcare
15 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte