Legislatie

 

# Acte normative care reglemeteaza activitatea institutiei link portal legislativ
  Constitutia Romaniei, republicata http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925
  Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216297
  Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
  Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2564
  Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595 
  Hotararea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/261250
  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
  Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416 
  Regulamentul nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanta pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO
  Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317 
  Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571 
  Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
  Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323 
  Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1515 
  Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/113600
  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
  Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176682
  Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/9499 
  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7798
  Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729
  Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29761
  Hotararea nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35565
  Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11269
  Hotararea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile si completarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23370
  Legea nr.92/2007 serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267
  Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
  Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178680
  Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009
  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
  Ordonanta de urgenta nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83212
  Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280
  Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170005
  Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015
  Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71304
  Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73044
  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133685
  Hotararea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182501
  Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/755