30-09-2015

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 august 2015. Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Gheorghe Păsat, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent. Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a Bugetului împrumuturilor interne şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturi interne, precum şi majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi alocarea unor sume unităţilor administrativ- teritoriale, pe anul 2015. Descarcare
4 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 48 din 30 aprilie 2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Descarcare
5 Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.25 din 30 ianuarie 2015. Descarcare
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti. Descarcare
7 Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea a unor bunuri care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea. Descarcare
8 Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea Descarcare
9 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 28 noiembrie 2013 Descarcare
10 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare. Descarcare
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unui bun imobil aflat, în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea demolării acestuia. Descarcare
12 Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ” Armăşeşti –Roeşti – Lădeşti Liceu”, operatorului de transport rutier S.C. Matdan Service S.R.L. Descarcare
13 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea. Descarcare
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului “Nicolae Bălcescu”. Descarcare
15 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 123 din 29.05.2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean "Aurelian Sacerdoţeanu" Vâlcea. Descarcare
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Gheorghe Păsat - Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea participării la vizita de studiu organizată în Malta - Valletta, în perioada 26 - 31 octombrie 2015, de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia. Descarcare
17 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic, judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe modificarea statutului societăţii. Descarcare
18 Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Descarcare
19 Proiect de hotărâre privind completarea componenţei Comitetului de Organizare UNESCO pentru Mănăstirea Hurezi,, judeţul Vâlcea, monument istoric aflat în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii fondurilor alocate la capitolul 67.02 "Cultura,recreere,religie", in perioada 2016-2021, in situatia in care municipiul Craiova va deveni "Capitala Europeana a Culturii 2021" Descarcare
21 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe conditiile de prelungire si majorare a liniei de credit acordata societatii de ALPHA BANK ROMANIA Descarcare
22 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
190 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, a Bugetului imprumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne, precum si majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si alocarea unor sume unitatilor administrativ- teritoriale, pe anul 2015 Descarcare
191 Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.48 din 30 aprilie 2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
192 Hotarare privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.25 din 30 ianuarie 2015 Descarcare
193 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
194 Hotarare privind darea in administrarea Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea a unor bunuri care apartin domeniului privat al judetului Valcea Descarcare
195 Hotarare privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, a unor bunuri care apartin domeniului privat al judetului Valcea Descarcare
196 Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.152 din 28 noiembrie 2013 Descarcare
197 Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
198 Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unui bun imobil, aflat in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea demolarii acestuia Descarcare
199 Hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Armasesti –Roesti – Ladesti Liceu", operatorului de transport rutier S.C. Matdan Service S.R.L. Descarcare
200 Hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
201 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Memorialului "Nicolae Balcescu" Descarcare
202 Hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.123 din 29.05.2015, privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea Descarcare
203 Hotarare privind aprobarea deplasarii domnului Gheorghe Pasat - Vicepresedinte cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, in vederea participarii la vizita de studiu organizata în Malta - Valletta, in perioada 26 - 31 octombrie 2015, de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud - Vest Oltenia Descarcare
204 Hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic, judetul Valcea, in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe modificarea Statutului societatii Descarcare
205 Hotarare privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
206 Hotarare privind completarea componentei Comitetului de Organizare UNESCO pentru Manastirea Hurezi, judetul Valcea, monument istoric aflat in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO Descarcare
207 Hotarare privind aprobarea suplimentarii fondurilor alocate la capitolul 67.02 "Cultura, recreere, religie", in perioada 2016-2021, in situatia in care municipiul Craiova va deveni "Capitala Europeana a Culturii 2021" Descarcare
208 Hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Ramnicu Valcea, sa aprobe conditiile de prelungire si majorare a liniei de credit acordata societatii de ALPHA BANK ROMANIA Descarcare