Hotararile autoritatii deliberative

 

Actele administrative adoptate de Consiliul Judetean

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
1 Hotarare privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeteni ai Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Simion Aurel, precum si vacantarea locului de consilier judetean Descarcare
3 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Vieru Gheorghe, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism Descarcare
4 Hotarare privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Pasat Gheorghe, precum si vacantarea locului de consilier judetean Descarcare
5 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Petrescu Remus, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului Descarcare
6 Hotarare privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2020 Descarcare
7 Hotarare privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 Descarcare
8 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
9 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
10 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
11 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului inregistrat de catre Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
12 Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
13 Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Consiliului Judetean Valcea catre: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APA VALCEA”, pentru anul 2020 Descarcare
14 Hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, din veniturile proprii ale acestuia Descarcare
15 Hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, din veniturile proprii ale acestuia Descarcare
16 Hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, din veniturile proprii ale acestuia Descarcare
17 Hotarare privind aprobarea liniilor de garda ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
18 Hotarare privind aprobarea liniei de garda a Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
19 Hotarare privind aprobarea Planului de Administrare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pentru perioada 01 octombrie 2019 - 30 septembrie 2023 Descarcare
20 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
21 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si darea acestora in administrare Descarcare
22 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
23 Hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
24 Hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
25 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
26 Hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Comuna Vaideeni si UAT Judetul Valcea pentru realizarea studiilor in vederea depunerii spre finantare a proiectului “Centru comunitar integrat in comuna Vaideeni, judetul Valcea” Descarcare
27 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea” Descarcare
28 Hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unor imobile din domeniul public al Comunei Roesti in domeniul public al Judetului Valcea si preluarea serviciului social „Caminul de Ingrijire Batrani” din Comuna Roesti, Judetul Valcea in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
29 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA-VALCEA, sa aprobe retragerea Comunei Stroesti din Asociatie, modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei precum si imputernicirea Presedintelui Asociatiei sa semneze Actele Aditionale la acestea Descarcare
30 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe prelungirea mandatului administratorului provizoriu cu inca doua luni incepand cu data de 01.02.2020 Descarcare
31 Hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
32 Hotarare privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia Descarcare
33 Hotarare privind modificarea si completarea art.1, alin. (1) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.67 din 29 martie 2019 referitoare la aprobarea infiintarii Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare in scopuri economice ori sexuale, trafic etc) si violenta in familie Descarcare
34 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala, respectiv in Comisia de Contestatii pentru Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea Descarcare
35 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020 Descarcare
36 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2019 Descarcare
37 Hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020 Descarcare
38 Hotarare privind aprobarea retelei scolare de învatamant special din Judetul Valcea, pentru anul scolar 2020-2021 Descarcare
39 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judetului Valcea Descarcare
40 Hotarare privind darea în administrarea Centrului Militar Judetean Valcea, respectiv Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”General Magheru” Valcea a unor bunuri mobile ce apartin domeniului privat al Judetului Valcea Descarcare
41 Hotarare privind aprobarea statului de functii al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
42 Hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
43 Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
44 Hotarare privind aprobarea suplimentarii liniilor de garda ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu o linie de garda pentru UPU SMURD Descarcare
45 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 Descarcare
46 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, în mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020 Descarcare
47 Hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; aprobarea Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 2023; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, pe anul 2020 Descarcare
48 Hotarare privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
49 Hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, sa desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, în cadrul procedurii insolventei si sa semneze contractul de mandat al acestuia Descarcare
50 Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier judeţean al domnului Comşa Ioan, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean Descarcare
51 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 209 din 25 septembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare Descarcare
52 Hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare Descarcare
53 Hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 Descarcare
54 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2020 Descarcare
55 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020 Descarcare
56 Hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea Descarcare
57 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti Descarcare
58 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea Descarcare
59 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2020 Descarcare
60 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Vâlcea Descarcare
61 Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Consiliului Judeţean Vâlcea Descarcare
62 Hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între Consiliul Judeţean Vâlcea - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Asociația ”Călător prin România” Descarcare
63 Hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între Consiliul Judeţean Vâlcea - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti Descarcare
64 Hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil- teren din domeniul public al Comunei Galicea, în domeniul public al Judeţului Vâlcea Descarcare
65 Hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea Descarcare
66 Hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a unui bun mobil ce aparține domeniului privat al Judeţului Vâlcea Descarcare
67 Hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri mobile și darea acestora în administrarea Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea Descarcare
68 Hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti Descarcare
69 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului doamnei Doina Gănescu, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea Descarcare
70 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea Descarcare
71 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Claudiu-Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea Descarcare
72 Hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului domnului Dumitru-Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu” Descarcare
73 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea Descarcare
74 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Octavian Costîn, managerul Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea Descarcare
75 Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic Descarcare
76 Hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Judetean Valcea, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate Descarcare
77 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
78 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2020 Descarcare
79 Hotarare privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 6 din 27 ianuarie 2004 si darea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a unei cote parti din imobilul situat in strada General Magheru nr.54, proprietatea publica a judetului Valcea Descarcare
80 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Neacsu Elena-Daniela, precum si cooptarea acesteia in Comisia juridica Descarcare
81 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Stanculescu Victor-George, precum si vacantarea locului de consilier judetean Descarcare
82 Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Judetului Valcea si a bugetului institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019 Descarcare
83 hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Judetului Valcea catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud–Vest Oltenia Descarcare
84 Hotarare privind aprobarea finantarii lucrarilor de consolidare la conducta de apa potabila din fonta Dn 350 mm, bun proprietate publica a Judetului Valcea, aflat in folosinta S.C. APAVIL S.A., in valoare totala de 281.567,33 lei (236.611,20 lei + TVA 44.956,13 lei) Descarcare
85 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
86 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, precum si suplimentarea numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 Descarcare
87 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parc Ind Valcea S.A., pe anul 2020 Descarcare
88 Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CETPREST S.R.L. Berbesti, pe anul 2020 Descarcare
89 Hotarare privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite prescolarilor si elevilor de pe raza judetului Valcea si a masurilor educative aferente, pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 640/2017, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
90 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
91 Hotarare privind completarea Regulamentului de functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism Descarcare
92 Hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand in colectare, transfer si sortare a deseurilor municipale in Judetul Valcea Descarcare
93 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, faza: "Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie", pentru obiectivul de investitii "Refacere fundatie drum si structura rutiera, precum si amenajari hidro pe drumul judetean DJ 678 D Galicea-Nicolae Balcescu, pct. Tupani-Dicu, comuna Nicolae Balcescu" Descarcare
94 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: "Cale acces statie de epurare si amenajare trotuar cu rigole la pavilionul 3, in incinta Spitalului de Psihiatrie Dragoesti" Descarcare
95 Hotarare privind aprobarea arondarii activitatilor de evidenta a persoanelor din localitatile judetului Valcea la Serviciile Publice Locale de Evidenta a Persoanelor Descarcare
96 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din Judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Descarcare
97 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural Descarcare
98 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele sportive de utilitate publica Descarcare
99 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul de promovare si dezvoltare a turismului local Descarcare
100 Hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al doamnei Vaduva Cecilia, precum si vacantarea locului de consilier judetean Descarcare
101 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
102 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
103 Hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Valcea, pentru perioada 2020-2023 Descarcare
104 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2020 Descarcare
105 Hotarare privind aprobarea rezultatului reevaluarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al Judetului Valcea Descarcare
106 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile, situate in comuna Roesti, judetul Valcea si darea acestora in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
107 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ 646 Babeni (DN 64) - Balutoaia - Manailesti - Genuneni - Folesti - Dumbravesti - Folestii de Sus - Tomsani - Costesti - Manastirea Bistrita - Manastirea Arnota, judetul Valcea” Descarcare
108 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico–economice, faza: „Proiect tehnic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, judetul Valcea Descarcare
109 Hotarare privind aprobarea actualizarii sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.47 din 30.03.2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
110 Hotarare privind modificarea Anexei nr.10 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228/23.12.2019, referitoare la taxele scolare propuse pentru anul scolar 2019-2020 la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea si modificarea Anexei nr.11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228/23.12.2019, care cuprinde tarifele pe tipuri de activitati desfasurate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea, pe anul 2020 Descarcare
111 Hotarare privind aprobarea „Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2020” Descarcare
112 Hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1, nr.2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 92 din 30 aprilie 2020 Descarcare
113 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
114 Hotarare privind infiintarea si desfiintarea unor servicii sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
115 Hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
116 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Fartat Ilie, precum si cooptarea acestuia in Comisia juridica Descarcare
117 Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Stanica Maria – Raluca, precum si cooptarea acesteia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului Descarcare
118 Hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Judetul Valcea si UAT Comuna Maciuca pentru realizarea proiectului "Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Oveselu, Popesti si Ciocanari" in vederea racordarii obiectivului de investitii Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca Descarcare
119 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
120 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
121 Hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun imobil si darea acestuia in administrarea Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
122 Hotarare privind darea in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a spatiilor aflate la parterul imobilului situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Schitul Troianu, nr. 2-4, in vederea functionarii Centrului de Sanatate Mintala, care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
123 Hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.10819/12 din 25.07.2014 incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si S.C. FRANCOMED S.R.L. Ramnicu Valcea Descarcare
124 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
125 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
126 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico–Sociala Ladesti Descarcare
127 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
128 Hotarare privind aprobarea Memorandumului de cooperare in vederea actualizarii si implementarii Planului Local de Actiune pentru Mediu in Judetul Valcea Descarcare
129 Hotarare privind renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 1000 mp, situat in perimetrul Sitului arheologic “Asezare”, sat apartinator Goranu, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, cod LMI 2015: VL-I-s-B-09537 Descarcare
130 Hotarare privind eliberarea din functie a domnului Dragnea Sabin, Director al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti Descarcare
131 Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de Director al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, de către domnul Dima Marin Alin Descarcare
132 Hotărare privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrană pentru personalul care asigură ingrijirea si supravegherea medicală a beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale aflate in structura Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Valcea Descarcare
133 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
134 Hotarare privind repartizarea din bugetul Judetului Valcea pentru Comuna Bujoreni, Judetul Valcea, a sumei de 35,0 mii lei necesara derularii procedurii de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor acordate in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei si a masurilor educative aferente, pentru anul scolar 2020-2021 Descarcare
135 Hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare elevilor din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Valcea, care au obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat si la Evaluarea nationala la finalul anului scolar 2019-2020, a cuantumului stimulentului financiar, a elevilor beneficiari, precum si a sumei aferente cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfasurarea evenimentului Descarcare
136 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
137 Hotarare privind constatarea incetarii Contractului de concesiune nr. 17454 din 19.12.2007 incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Cabinete Medicale Grupate Descarcare
138 Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea catre Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica „ANATOP”, pe anul 2020, in cuantum de 5000 de lei Descarcare
139 Hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
140 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
141 Hotarare privind darea in folosinta gratuita, a unui spatiu aflat in domeniul public al Judetului Valcea, Sindicatului Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a Judetului Valcea Descarcare
142 Hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Judetul Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si UAT Orasul Fieni, Judetul Dambovita -Centrul National de Informare si Promovare Turistica Fieni Descarcare
143 Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului „JUDETUL VALCEA – ORIZONT 2030” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
144 Hotarare privind eliberarea din functie a domnului Mateescu Romulus - Director Medical al Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti Descarcare
145 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri şi poduri judetene, pe anul 2020 Descarcare
146 Hotarare privind aprobarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19" si a Acordului de parteneriat Descarcare
147 Hotarare privind aprobarea proiectului "Intarirea capacitatii Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu"- Mihaesti" de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat Descarcare
148 Hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2020 Descarcare
149 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
150 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2020 Descarcare
151 Hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Municipiul Ramnicu Valcea prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Ramnicu Valcea”, precum si aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere Descarcare
152 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Muzeului Memorial „Nicolae Balcescu” Descarcare
153 Hotarare privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228 din 23 decembrie 2019, privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor din competenta de autorizare a Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2020 Descarcare
154 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
155 Hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
156 Hotarare privind modificarea anexei nr.9 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228/23.12.2019, care cuprinde taxele si tarifele privind unele servicii efectuate de Teatrul Anton Pann Ramnicu Valcea in anul 2020 Descarcare
157 Hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania – domeniul “Culte” Descarcare
158 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Intarirea capacitatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat Descarcare
159 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Intarirea capacitatii Spitalului de Psihiatrie Dragoesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19” si a Acordului de parteneriat Descarcare
160 Hotarare privind „Sprijinirea UAT judetul Valcea in elaborarea documentatiilor tehnico-economice: fazele SF si PT pentru obiectivul de investitii Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slatioara – Mogesti – Gorunesti – Stroesti – Pojogi Cerna – Copaceni – Bondoci – Brosteni – Lapusata – Mijati – Romanesti – Rosiile – Nenciulesti – Tepesti – Tetoiu – Garlogani – Chirculesti – Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricesti – Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
161 Hotarare privind aprobarea proiectului Sprijinirea UAT judetul Valcea in elaborarea documentatiilor tehnico-economice: fazele Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investitii: „Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Ansamblului Culei Duca” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
162 Hotarare privind darea in folosinta gratuita, a unui spatiu aflat in domeniul public al Judetului Valcea, Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati ”Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir” – Sucursala Ramnicu Valcea Descarcare
163 Hotarare privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea, asupra imobilului – teren in suprafata de 9.635 mp situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian nr.201, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, prin renuntarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea la acest drept Descarcare
164 Hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al Judetului Valcea Descarcare
165 Hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
166 Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Centrul de ingrijire batrani Cuieni si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere Descarcare
167 Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei Judetului Valcea pe anul 2018 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea Descarcare
168 Hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Valcea Descarcare
169 Hotarare privind modificarea pct.1 la art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.7 din 31 ianuarie 2018 Descarcare